thai
ENG
SiteMap
 
 
แนวปฏิบัติในการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัย
เพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในคน
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยมหิดล (MU-IRB)
     
ขั้นตอนที่ 1
โอนเงินค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการ เข้าบัญชี
มหาวิทยาลัยมหิดล ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาศิริราช 
ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 016-3-00325-6  
   
  ขั้นตอนที่ 2  
 
จัดทำบันทึกข้อความเรื่อง
เสนอโครงการวิจัยขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในคนของ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนส่วนกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล
( MU-CIRB )
*คลิ๊กเพื่อดูตัวอย่างบันทึกข้อความที่นี่*
 
  ขั้นตอนที่ 3
 
จัดทำบันทึกข้อความเรื่อง
นำส่งเงินค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัยในคน
จากต้นสังกัดถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
โดยระบุชื่อโครงการวิจัย จำนวนเงินที่นำส่ง แหล่งเงินทุนวิจัยที่ได้รับ
*คลิ๊กเพื่อดูตัวอย่างบันทึกข้อความที่นี่*
 
  ขั้นตอนที่ 4
 

จัดเตรียมเอกสารดังรายการต่อไปนี้

1. สำเนาใบโอนเงิน จากขั้นตอนที่ 1
2. บันทึกข้อความ "เรื่องเสนอโครงการวิจัยขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรม การวิจัยในคนของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนมหาวิทยาลัยมหิดล (MU-IRB)"จากขั้นตอนที่ 2
3.บันทึกข้อความเรื่อง"นำส่งเงินค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัยในคน"
จากขั้นตอนที่ 3
4. เอกสารที่ใช้สำหรับการประกอบการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน
จำนวน 4 ชุดพร้อมไฟล์ 1 ชุด (คลิ๊กดูรายละเอียดเอกสารที่ใช้พิจารณาทั้งหมด)

นำเอกสารข้างต้นเสนอเรื่องผ่านต้นสังกัดตามขั้นตอนการดำเนินงานของแต่ละส่วนงาน
ส่งมายังสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กองบริหารงานวิจัย
สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนฯได้รับเอกสารแล้วจะดำเนินการเรื่องการพิจารณา โครงการวิจัยไปตามระบวนการ และจะดำเนินการเรื่องการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมไปยังกองคลัง
เพื่อออกใบเสร็จรับเงินและจัดส่งใบเสร็จรับเงินกลับคืนไปยังหัวหน้าโครงการ/หน่วยงานต่อไป
   
 
 
     
 
สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนส่วนกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล
Mahidol University-Central Institutional Review Board
สำนักงานอธิการบดี 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 02-8496224-5 โทรสาร: 02-849-6274
E-mail: chutima.kog@mahidol.edu